CyberMDCare

Protect medical staff from COVID19

We need to protect our first responders and hospital staff from this pandemic.

Covid19 Diagnosis Covid19 진단 Covid19 diagnóstico Covid19 诊断 Chẩn đoán Covid-19

Protect each other. Help other.

Precautions for the general public 일반국민 예방수칙 Precauciones para el público general 日常预防准则 Nguyên tắc phòng ngừa chung dành cho mọi công dân

Wash your hands throughly with soap and water. 흐르는 물에 비누로 꼼꼼히 씻기 Lávese las manos con jabón y agua 洗手时要用肥皂清洗干净。 Rửa kỹ bằng xà phòng dưới vòi nước chảy
Cover your mouth and nose with your sleeve when coughing or sneezing 기침, 재채기할때 옷소매로 입과 코 가리기 Cúbrase la boca y la nariz con la manga al toser o estornudar 咳嗽、打喷嚏时请用衣袖挡住口鼻。 Che miệng và mũi bằng tay áo khi ho hoặc hắt hơi
Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands. 씻지 않은 손으로 눈,코,입 만지지 않기 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 请勿用脏手触摸眼睛、鼻子和嘴巴。 Tránh chạm vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa tay
Make sure to wear masks when visiting medical institution. 의료기관 방문시 마스크 착용하기 Asegúrese de usar mascarilla al visitar una institución médica 访问医疗机构时请佩戴口罩。 Đeo khẩu trang khi đến các cơ sở y tế
Avoid visiting crowded spaces. 사람 많은 곳은 방문 자제 Evite los lugares donde haya mucha gente 请避免去人群众多的场所。 Hạn chế đến những chỗ đông người
Avoid close contact with people who have symptoms of fever, respiratory problems(cough, sore throat, etc.) 발열,호흡기증상(기침,목.아픔)이 있는 사람과 접촉 피하기 Evite el contacto cercano con personas que tengan síntomas de fiebre, problemas respiratorios (tos, dolor de garganta, etc.) 请尽可能远离有发热、呼吸道异常(有咳嗽、喉咙痛症状等)的人。 Tránh tiếp xúc với những người bị sốt và mắc các triệu chứng hô hấp (ho, đau họng)

Coming Soon

Pre-visit Form

Your response can be forwarded to your healthcare provider via email to reserve medical facility or to receive medical advice. 본 설문은 진료 예약/상담 안내를 위해 의료진에게 메일로 전송됩니다. Su respuesta puede ser enviada a su proveedor de atención médica por correo electrónico para recibir una cita médica o consejo médico. 我们会将您对以上问题所作出的答复转交给医疗人员,此后或许会接到来自医疗诊所的预约或建议。 Nội dung trả lời của bạn có thể chuyển đến email của đội ngũ y tế để đặt chỗ tại cơ sở y tế hoặc nhận ý kiến tư vấn về y tế.

Yes
No 아니요 No Không
Yes
No 아니요 No Không
Yes
No 아니요 No Không
Yes
No 아니요 No Không
Yes
No 아니요 No Không
Yes
No 아니요 No Không
Yes
No 아니요 No Không
  • The patient can use the application to consult with the attending physician before making an appointment. 환자는 앱을 통해 주치의 예약 전 COVID 19 감염 여부를 주치의에게 상담 받을 수 있는 기능으로 사용 할 수 있습니다. El paciente puede usar la aplicación como una función para consultarse con el médico primario sobre la infección COVID 19 antes de acudir a una cita con el médico. 通过该应用,患者在与主治医生进行预约之前即可咨询医生意见,得知是否患上新型冠状病毒感染的肺炎(COVID 19)。 Trước khi đặt hẹn với bác sĩ điều trị, bệnh nhân có thể sử dụng ứng dụng này như một chức năng để tham khảo ý kiến của ​​bác sĩ điều trị xem mình có bị nhiễm COVID-19 hay không.